Lecturers

 • Djamal ABBAS, Professor Expert, Innovation & Corporate Excellence Specialist - Strategy Department. Dubai Sports Council, UAE
  Tourism & Sport Event, the World Market. Dubai case study
  - Τουρισμός & Αθλητισμός, η Παγκόσμια Αγορά. Μελέτη περίπτωσης του Ντουμπάι

 • Ioannis K. ANAGNOSTOPOULOS, Lawyer - Dr of Sports Law, National and Kapodistrian University of Athens, Special Instructor at the University of Peloponnese, Greece
  - Athletes Loans
  - Δανεισμός - Υποσχετική Αθλητών

 • Emmanouel ARVANITISLawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - On the judgment substance on disciplinary Cases, matters before CAS
  - Η επί της ουσίας κρίση επί πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον του CAS

 • Mobolaji EZEKIEL Dr. (Mrs.) Associate Professor, University of Benin, Benin City, Edo State, Nigeria.
  - Sports Law: Racism against Black Players in Sports
  - Αθλητικό Δίκαιο: Ο Ρατσισμός στους εγχρωμους Παίκτες στον Αθλητισμό
 • Vivian FATOUROU, Senior Legal Counsel Mediator (CEDR) Greece.
  - The use of mediation in sports - business disputes
  - Η χρήση της διαμεσολάβησης σε αθλητικές - επιχειρηματικές διαφορές
 • Sławomir FUNDOWICZ, Professor of Administrative law, University of WarsawPoland
  - Human Rights and Freedom to Pursue the Profession of a Sports Instructor
  - Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία άσκησης επάγγελματος εκπαιδευτή αθλήματος.
 • Gabriel GABRIELIDISLaw graduate, National and Kapodistrian University of Athens, LL. M student, University of Maastricht, Forensics Criminology and Law University of Maastricht the Netherlands, Greece
  Issues of personal civil liability of the Board of Directors of sports-related entities in Greece
  - Θέματα προσωπικής αστικής ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου των αθλητικών οντοτήτων στην Ελλάδα
   
 • Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  - eSports in the Olympic Games: a global trend and prospects
  - eSports στους Ολυμπιακούς Αγώνες: παγκόσμια τάση και προοπτικές
 • Majed M. GAROUBLawyer, Director of Saudi Law Training Center (S.L.T.C.), Kingdom of Saudi Arabia.
  - How to Raise a Specialized Lawyer in Sports & Football
  - Πώς να δημιουργήσετε έναν εξειδικευμένο νομικό στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
 • Anna Di GIANDOMENICO, Professor of Sports Law, Universit Teramo, Italy.
  Lights and Shadows of the European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events.
  - Φώτα και Σκιές της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ασφάλειας. Ασφαλών Συνθηκών και Υπηρεσιών σε αγώνες ποδοσφαίρου και άλλα αθλητικά γεγονότα.
 • Behnam NAGHIPOUR GIVI, Ph.D. student in sport management at Allameh Tabatabai University, Iran.
  Legal Factors Analysis of Advertising of Iranian Sports Celebrities.
  - Ανάλυση νομικών παραγόντων της διαφήμισης των ιρανικών αθλητικών διασημοτήτων
 • Robert DINGLI, Dr in Sports Law, Lawyer, Malta
  A Legal Analysis of the Sporting Autonomy Principle
  - Νομική Ανάλυση της Αρχής Αυτονομίας Αθλητισμού
 • Marina KAMENECKA-USOVAAssistant Professor University of Applied Sciences EKA, Latvia
  - European sports law, European policy on Sport.
  - Ευρωπαϊκό αθλητικό δίκαιο, ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό.
 • Penny KONITSIOTI, MSc, Lawyer, Attorney-at-Law, Greece.
  Mediation in Sports Industry: Regulations for Intermediaries
  -Διαμεσολάβηση στην Αθλητική Βιομηχανία: Κανονισμοί για τους Διαμεσολαβητές
    
 • Konstantinos KONSTANTINIDIS, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of AthensGreece
  - Corruption in International Sport: the profile and motives of the individuals involved  
  - Διαφθορά στον Διεθνή Αθλητισμό: το προφίλ και τα κίνητρα των εμπλεκόμενων
 • Goce NAUMOVSKI, Professor SS.Cyril & Methodius University North Macedonia.
  - The Relations between the Serial Processor Efficiency & Assessment of Sport Trademarks Distinctiveness
  -Οι σχέσεις μεταξύ της Αποδοτικότητας του Σειριακού Επεξεργαστή & Αξιολόγησης της Διακριτικότητας των
  Αθλητικών Εμπορικών Σημάτων
    
 • Abbas NAZARIAN MADAVANI, Assistant Prof. Shahid Rajaee University, Ministry of Sport & Youth, Iran.
  - Intellectual Property, Rights, Sport
  - Πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, αθλητισμός
 • Andras NEMESProfessor, Semmelweis University Budapest, Hungary  
  Disciplinary offense and objective liability
  - Πειθαρχικό παράπτωμα και αντικειμενική ευθύνη
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOSProfessor, National and kapodistrian University of Athens, Attorney-at-Law, Greece.
  - LEX SPORTIVA - OLYMPICA: A Sports Legal Order, beyond national and international sports law
  Μια αθλητική έννομη τάξη, πέρα από το εθνικό και διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Zografenia KALLIMANI, Sports Law Postgraduate Student, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - The Hellenic Sports Federation under the protection and supreme supervision of the state according to the Constitution
  - Η Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της προστασίας και της ανωτάτης εποπτείας του κράτους κατά το Σύνταγμα
 • Alkis PAPANTONIOU LawyerSports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - Club bankruptcy in football Sporting Successor , regulations and jurisprudence in international level
  - Πτώχευση Σωματείου στο ποδόσφαιρο - "Αθλητικός διάδοχος", κανονισμοί και νομολογία σε διεθνές επίπεδο
 • Anatoly PESKOV, (Ph.D.), Lawyer-Attorney-at-Law, Deputy Chairman of the International Union of Lawyers Chairman of the Commission on International Cooperation, Member of the Board of Directors of the International Association of Sports Law, Russia.
  Collisions International and National Sports Law (Political, Judicial and Criminological Aspects)
  - Διεθνείς Συγκρούσεις και Εθνικό Αθλητικό Δίκαιο (πολιτικές, δικαστικές και εγκληματολογικές πτυχές)
   
 • Ameneh RAJABHASSANIM. A. in Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee University, Iran 
  Vahid SAMADI FARD, M. A. in public law, office manager of Administrative Justice court, Iran
  - Analysis of Individual and Organizational factors affecting on Sports lawsuits.
  - Ανάλυση ατομικών και οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αθλητικές αγωγές
 • Konstantin REMELIS, Professor at the Law Faculty, Democritus University of Thrace, Greece.
 • Maria Francesca SERRAContract Professor and Attorney at Law UNICUSANO. Italy.
  - Lex Sportiva: present and future perspectives.
  - Lex Sportiva: σημερινές και μελλοντικές προοπτικές

 • Sofia SPANIDOU, Lawyer, Greece
  - Financial Doping and Financial Fair play: How clubs could justify spending?
  - Χρηματοοικονομικό ντόπινγκ και χρηματοοικονομικό δίκαιο παιχνίδι: Πώς θα μπορούσαν τα σωματεία να δικαιολογήσουν τις δαπάνες

 • Olga SHEVCHENKO, Lawyer, Professor at the Kutafin Moscow State Law University, Russia
  -Legal Preconditions of Creation of the System for the Prevention of Gene Doping in Sport and Counteraction to Forming an Artificial Athlete
  - Νομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Συστήματος για την Πρόληψη του Γονιδιακού Ντόπινγκ στον Αθλητισμό και Αντιμετώπιση της Δημιουργίας Τεχνητού Αθλητή

 • Tsubasa SHINOHARALawyer, MLaw, Meiji University, Candidate of MLaw Universit © de Lausanne, Japan
  Child rights and sports law: how can we protect a young athletes human rights under the UN Convention on the rights of the child?
  Δικαιώματα παιδιών και αθλητικό δίκαιο: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέων αθλητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού;

 • Taufik ZAHROUNI, Legal Advisor, Football Companies Specialist Sports Promotion Department Dubai, Board Member of International Association of Sports Law (IASL), Tunisia
  - The impact of the FIFA Club Licensing System in the Middle East and North Africa Football Organization
  - Η επιρροή του Συστήματος Αδειοδότησης Συλλόγων της FIFA στη Μέση Ανατολή και την Οργάνωση Ποδοσφαίρου Βόρειας Αφρικής

 • Kee Young YEUNProfessor at the Dongguk University of Seoul, South Korea
  - Policies and Legislation of e-Sports in Korea
  - Πολιτικές και νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό στην Κορέα

 • Sergey YURLOV (Dr), Lawyer, Russian Federation, Russia
  Mutu and Pechstein v. Switzerland: A review of the decision of the European Court of Human Rights
  - Mutu και Pechstein κατά Ελβετίας: Ανασκόπηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 • Alexandru Virgil VOICUProfessor at the Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, attorney-at-law and mediator, Romania
  Vasiliki Ch. KAPOGIANNI, Ph. D in Political Science, International & Human Rights Law, Paris II, Pantheon - Assas, Paris
  Rareș STĂNESCU, PhD, Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Bucharest, Romania
  Bogdan-Iosif VOICU, Jurist, Master's degree in law, master's degree in management of sports organizations, PhD. a student in Civil Law at the Constantin Stere University of Kishinev, Republic of Moldova
  -The importance of knowledge and operationalization of the imperatives of effectiveness-efficiency-legality in sports management (the case of Romania and other countries)
  -Η σημασία της γνώσης και της λειτουργικoποίησης των επιταγών της αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας -νομιμότητας στη διαχείριση του αθλητισμού (η περίπτωση της Ρουμανίας και άλλων χωρών)

 • Lin XIAOAI, Professor of Law, School of Intellectual Property of Nanjing University of Science and Technology, China
  - Study on Intellectual Property Operation Risk of Sports Events
  - Μελέτη για το επιχειρησιακό ρίσκο της πνευματικής ιδιοκτησίας των αθλητικών εκδηλώσεων

 • Kai-Li WANGAssociate Professor, National Taiwan Sport University, Chairman, Department of Recreation and Leisure Industry Management, Secretary-General, Taiwan Society for Sport and Entertainment Law
  - A study of the legal definition of Athlete in Taiwan 
  - Mελέτη του νομικού ορισμού του" Αθλητή "στην Ταϊβάν"

 • Klaus VIEWEG, Professor, University of Erlangen, Germany
  - Legal Questions of Technical Development in Sports with Special Regard to Digitalization
  - Νομικά ερωτήματα τεχνικής ανάπτυξης στον αθλητισμό με ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιοποίηση

 • Karina ZALCMANEAsst. Professor, Director of Bachelor program "Law" at EKA University of Applied Sciences (Riga), Latvia
  Sports Criminology, crime prevention, research
  - Αθλητική εγκληματολογία, αποτροπή του εγκλήματος, έρευνα.